Podmienky inzercie

Všeobecné podmienky inzercie na serveri Postupto.sk

 • Prevádzkovateľ portálu Postupto.sk nenesie zodpovednosť za obsah uverejnených inzerátov, a to vrátane textu aj fotografií.
 • Údaje o používateľoch postupto.sk použije prevádzkovateľ iba v medziach zákona.
 • Prevádzkovateľ plní funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky a stranou dopytu, nenesie však zodpovednosť za samotný obchod - kvalitu produktov, dodanie, úhradu a pod.
 • Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených pri ponukách inzerentov tretími stranami.
 • Prevádzkovateľ právo meniť, inovovať a inak upravovať služby portálu postupto.sk bez predchádzajúceho súhlasu inzerentov.
 • Prevádzkovateľ právo meniť, upravovať alebo doplňovať neúplné alebo chybné informácie v inzerátoch alebo registráciách bez predchádzajúceho súhlasu inzerentov.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na občasné rozoslanie newslettera, alebo iného informačného alebo propagačného e-mailu.
 • Prevádzkovateľ vyhlasuje, že sám neposkytuje žiadne osobné údaje inzerentov tretím stranám a to za žiadnych podmienok, avšak inzerent si musí uvedomiť, že zverejnením svojho inzerátu sa logicky zverejňujú aj jeho kontaktné údaje v podobe tel. čísla.

Zrušenie registrácie:

 • Registráciu si nemôže zrušiť sám používateľ.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť registráciu alebo zamedziť prístup ktorémukoľvek užívateľovi bez udania dôvodu. Prípadný kredit na účte v tomto prípade nebude vrátený.
 • Po zrušení registrácie používateľa má prevádzkovateľ právo udržiavať informácie zadané používateľom na server po neobmedzene dlhú dobu (ide najmä o IP adresu počítača a časy prístupov (Logy) používateľa). Po zrušení registrácie používateľa zároveň na serveri zostávajú aj všetky príspevky používateľa, ktoré boli a sú verejne prístupné (príspevky v diskusnom fóre).

Zakázané je:

 • Vkladať inzeráty, ktoré porušujú zákony SR, takéto prípady sú hlásené polícii, ktorej dáme podklady pre pátranie po páchateľovi (predaj TP, servisných knižiek, štítkov, manipulácia s najazdenými km...).
 • Vkladať inzeráty, ktoré sú v rozpore so slušným správaním.
 • Vytvárať duplicitné inzeráty, fiktívne inzeráty a inzeráty vytvorené na účel podvodu kupujúceho (napr. poslať zálohu vopred, "phishing" ...).
 • Vytvárať duplicitné registrácie.
 • Všetky informácie ohľadne inzerátu musia byť dostupné priamo z textu inzerátu, je zakázané zadávať inzeráty typu "pre viac informácií píšte na e-mail ...".
 • Odstraňovať alebo zadávať nepravdivé kontaktné údaje pri registrácii ako aj následne v profile užívateľa (napr. vymyslené alebo nejestvujúce tel.číslo), dané prístupy budú bez upozornenia zmazané.
 • Vkladať inzeráty do iných kategórií, než kam patria, tieto inzeráty sú mazané (prípadne presunuté administrátorom).
 • Vkladať inzeráty uvedené s nereálnou cenou, alebo s uvedením "cena dohodou", tieto inzeráty budú mazané. Suma na inzerátoch musí byť konkrétna (zaplatená čiastka, odstupné, ...). 
 • Zadávať cenu inú ako je celková cena pri platbe v hotovosti. Cena v prípade prefinancovania môže byť uvedená v poznámke, nie však ako hlavná cena inzerátu.
 • Uvádzať cenu bez DPH. Všetky ceny musia byť vrátane DPH! Ak je možnosť odpočtu DPH, uvádza sa to označením náležitého políčka.
 • Uvádzať pri pokračovaní leasingu alebo pri iných splátkach finálnu cenu ako cenu akontácie alebo jednej/prvej splátky. Cena pri pokračovaní leasingu alebo iných splátkach musí byť uvedená ako súhrn všetkých splátok vrátane akontácie a to vyplnením náležitých políčok odstupného, výšky a počtu splátok.
 • Vkladať do textu inzerátu kontaktné údaje (e-maily, telefóny, mobily, www) a údaje o cene, tieto údaje sú filtrované. K uvedeniu kontaktných údajov a cien slúžia samostatné polia v profile každého užívateľa.
 • Vkladať komerčnú inzerciu (propagácia firiem, živnostníkov, služieb a pod.)
 • Pri vytváraní inzerátu zadávať do konkrétnej kolónky iný údaj ako je žiadané. Vkladať do inzerátu reklamné fotky na iný alebo podobný druh tovaru alebo služby a nereálne fotky (skopírované fotky z iných inzerátov alebo od iných inzerentov), tieto fotky budú následne zmazané.
 • Upravovať fotografie za účelom vloženia rôznych textových alebo grafických labelov, lôg predajcu alebo iných zvýraznení poprípade orámovaní.
 • Použiť jeden inzerát na ponuku viacerých vecí naraz, alebo postupne výmenou fotografií a zmenou obsahu inzerátu. V každom inzeráte sa ponúka jenda konkrétna vec, alebo súbor vecí, ktoré sa predávajú ako celok, teda nie samostatne. To neplatí pri rozpredaji vrakov.
 • Používať v popise alebo inom texte inzercie alebo v komunikácií so záujemcami alebo pracovníkmi prevádzkovateľa či už elektronickej alebo verbálnej hanlivé, vulgárne či agresívne výrazy.
 • Mazať a následne pridávať rovnaký inzerát za účelom zobrazovania sa v najnovších ponukách. Toto akceptujeme až po 2-och týždňoch. Porušovaním tohto pravidla si vyhradzujeme právo inzeráty v najnovších ponukách nezverejňovať.

Pravidlá inzerovania pre súkromných inzerentov:

 1. Súkromný inzerent je fyzická osoba predávajúca svoj súkromný majetok.
 2. Súkromný inzerent sa musí pre aktívne využívanie inzertných služieb zaregistrovať na portáli www.postupto.sk, na základe čoho mu je služba ihneď sprístupnená. Registrácia prebieha vyplnením online registračného formulára určeného pre súkromných inzerentov. Údaje uvádzané v registračnom formulári musia byť pravdivé a aktuálne.
 3. Jednorázová súkromná inzercia s fotografiami je spoplatnená sumou 3 € s DPH za 1 inzerát inzerujúci jeden predmet(platba SMS) alebo 2,50 € s DPH za 1 inzerát inzerujúci jeden predmet(platba z kreditu).

Samozrejme, aj hradený inzerát musí dodržiavať pravidlá inzercie.

 1. V prípade zadania plateného inzerátu do nesprávnej kategórie nebudeme vracať strhnutý poplatok za SMS ak tento inzerát bude musieť byť preradený do neplatenej kategórie. (napr. kúpim, ND ..)
 2. Rovnako ak budeme nútení vymazať platený inzerát z dôvodu porušenia alebo nesplnenia našich pravidiel, poplatok za SMS nebude vrátený, preto prosím klaďte dôraz pri zadávaní inzerátu aby bol v súlade s našimi pravidlami.
 3. Súkromný inzerent plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených ponúk (inzerátov), a to vrátane textu a fotografií. Súkromný inzerent je pri pridávaní ponuky povinný zabezpečiť, aby jej obsah bol v súlade s legislatívnymi normami SR, najmä:
  • je povinný inzerovať iba predmety, ktorých predaj je v Slovenskej republike dovolený a ich nadobudnutie bolo v súlade so zákonmi SR
  • je povinný obsah vlastnej ponuky upraviť tak, aby tým nezasahoval do práv iných súkromných inzerentov a autobazárov a žiadnym spôsobom neznevažoval ich dobré meno, nepoškodzoval národné, etnické či náboženské cítenie a bol v súlade so Zákonom o štátnom jazyku SR
  • nesmie vo vlastnej ponuke ponúkať iné produkty alebo služby, okrem tých, ktoré priamo súvisia s danou ponukou (leasing, prihlásenie vozidla, poistenie vozidla zákonne aj havaríjne, STK a emisná kontrola)
  • nesmie niekoľkokrát uverejniť tú istú ponuku, pokiaľ by pôvodná ponuka bola stále platná
  • je zodpovedný za pravdivosť a aktuálnosť všetkých uvádzaných osobných údajov
 4. Súkromný inzerent registráciou v systéme Postupto.sk dáva súhlas na uverejňovanie vlastných kontaktov (ktoré si určí sám) pri svojich ponukách. Súkromný inzerent registráciou v systéme Postupto.sk dáva súhlas na uverejňovanie vlastných kontaktov, ktoré uvedie pri registrácii v záujme toho, aby boli uvedené spoločne s ponukou súkromného inzerenta. Súkromný inzerent zároveň uvedenou registráciou výslovne súhlasí s tým, že prevádzkovateľ v rámci vytvárania systému pravidiel zabezpečujúcich komfort súkromných inzerentov môže poskytnúť údaj o telefonickom kontakte na osobu súkromného inzerenta za odplatu podľa rozhodnutia prevádzkovateľa. Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že pravidlá zabezpečujúce komfort súkromných inzerentov smerujú k tomu, aby súkromný inzerent nebol obťažovaný zo strany tretích osôb, ktoré nemajú skutočný záujem o predmet inzerátu súkromného inzerenta. V záujme zachovania možnosti kontaktu súkromného inzerenta bez povinnosti uhrádzať odplatu, prevádzkovateľ sprístupní verejnosti v rámci informácií obsiahnutých k inzerátu súkromného inzerenta e-mailový kontakt na osobu súkromného inzerenta s čím zároveň súkromný inzerent registráciou vyslovuje súhlas.
 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo zmazať inzeráty (prípadne celé konto!), ktoré:
  • porušujú vyššie uvedené pravidlá,
  • boli zaradené do nesprávnej kategórie.
 6. V prípade, že súkromnú inzerciu neoprávnene využíva fyzická alebo právnická osoba na podporu svojej obchodnej činnosti, bude jej konto zablokované proti ďalšiemu využívaniu inzercie a bude teamom Postupto.sk kontaktovaná. Bude jej zaslaný cenník inzercie pre predajcov e-mailom.
 7. Postupto.sk si vyhradzuje právo pri zablokovaní konta uzamknúť aj údaje v profile, z dôvodu ich úmyselného pozmeňovania za účelom ďalšieho porušovania pravidiel. V prípade zmeny alebo vymazania profilu je nutné nás kontaktovať.
 8. Súkromný inzerent má právo predplatiť si počet kreditov, ktoré má právo využiť na umiestnenie súkromných inzerátov do prostredia portálu Postupto.sk v súlade s pravidlami podľa týchto všeobecných obchodných podmienok. Prevádzkovateľ portálu Postupto.sk si vyhradzuje právo rozhodnúť o maximálnom počte kreditov, ktoré má právo súkromný inzerent nakúpiť. Súkromný inzerent má právo použiť kúpené kredity iba počas trvania kalendárneho roka, v ktorom došlo ku kúpeniu kreditov. Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že nespotrebované kredity sa neprenášajú do kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom ich súkromný inzerent kúpil. V prípade, že súkromný inzerent nevyužije kúpené kredity v súvislosti s uverejnením svojej súkromnej inzercie do uplynutia dňa 31.12. bežného kalendárneho roka, právo súkromného inzerenta využiť kúpené kredity uplynutím dňa 31.12. bežného kalendárneho roka zaniká. Súkromný inzerent berie na vedomie a súhlasí s tým, že určenie množstva kúpených kreditov do ich výšky určenej prevádzkovateľom portálu Postupto.sk je vecou rozhodnutia súkromného inzerenta s tým, že prípadné nespotrebované kredity prevádzkovateľ portálu Postupto.sk súkromnému inzerentovi neprepláca.

Pravidlá inzerovania pre predajcov:

 1. Predajca je fyzická alebo právnická osoba využívajúca inzertný predaj predmetov svojej obchodnej činnosti.
 2. Predajca sa musí pre využívanie služieb zaregistrovať na portáli www.Postupto.sk. Registrácia prebieha vyplnením online registračného formulára pre firmy. Údaje uvádzané v registračnom formulári musia byť pravdivé a aktuálne. 
  Každý nový zaregistrovaný predajca je kontaktovaný teamom Postupto.sk a je mu zaslaný cenník inzercie, ktorý je pre neho platný po využití mesačnej skúšobnej doby (neplatí to v prípade, že doteraz využíval služby súkromnej inzercie).
 3. Predajca plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených ponúk (inzerátov), a to vrátane textu a fotografií. Predajca je pri pridávaní ponuky povinný zabezpečiť, aby jej obsah bol v súlade s legislatívnymi normami SR, najmä:
  • môže inzerovať iba predmety, ktorých predaj je v Slovenskej republike dovolený a ich nadobudnutie bolo v súlade so zákonmi SR
  • je povinný obsah vlastnej ponuky upraviť tak, aby tým nezasahoval do práv iných súkromných inzerentov a predajcov a žiadnym spôsobom neznevažoval ich dobré meno, nepoškodzoval národné, etnické či náboženské cítenie a bol v súlade so Zákonom o štátnom jazyku SR
  • nesmie vo vlastnej ponuke ponúkať iné produkty alebo služby, okrem tých, ktoré priamo súvisia s danou ponukou
  • nesmie niekoľkokrát uverejniť tú istú ponuku, pokiaľ by pôvodná ponuka bola stále platná
  • musí vždy inzerovať konkrétny produkt, nie svoju podnikateľskú činnosť ako celok, okrem prípadov platených reklamných produktov, najmä banerovej reklamy
  • je zodpovedný za pravdivosť a aktuálnosť všetkých uvádzaných osobných údajov.
  • Predajca registráciou na portáli Postupto.sk dáva súhlas na uverejňovanie vlastných kontaktov (ktoré si určí sám) a identifikačných údajov (názov spoločnosti a adresa) pri svojich ponukách.
  • Predajca dáva registráciou súhlas k tomu, že služby Postupto.sk môžu zahŕňať prepojenie inzercie na iné weby spolupracujúce s Postupto.sk.
  • Prevádzkovateľ nie je povinný zabezpečiť uverejňovanie ponuky iným systémom ako je štandardne na Postupto.sk a je v plnej zodpovednosti inzerenta.
  • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo zmazať inzeráty (prípadne celé konto!), ktoré:
   • porušujú vyššie uvedené pravidlá,
   • boli zaradené do nesprávnej kategórie.
 4. Postupto.sk si vyhradzuje právo pri zablokovaní konta uzamknúť aj údaje v profile, z dôvodu ich úmyselného pozmeňovania za účelom ďalšieho porušovania pravidiel. V prípade zmeny alebo vymazania profilu je nutné nás kontaktovať.
 5. Predajca má právo predplatiť si počet kreditov, ktoré má právo využiť na umiestnenie inzerátov do prostredia portálu Postupto.sk v súlade s pravidlami podľa týchto všeobecných obchodných podmienok. Prevádzkovateľ portálu Postupto.sk si vyhradzuje právo rozhodnúť o maximálnom počte kreditov, ktoré má právo predajca nakúpiť. Predajca má právo použiť kúpené kredity iba počas trvania kalendárneho roka, v ktorom došlo ku kúpeniu kreditov. Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že nespotrebované kredity sa neprenášajú do kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom ich predajca kúpil. V prípade, že predajca nevyužije kúpené kredity v súvislosti s uverejnením svojej inzercie do uplynutia dňa 31.12. bežného kalendárneho roka, právo predajcu využiť kúpené kredity uplynutím dňa 31.12. bežného kalendárneho roka zaniká. Predajca berie na vedomie a súhlasí s tým, že určenie množstva kúpených kreditov do ich výšky určenej prevádzkovateľom portálu Postupto.sk je vecou rozhodnutia predajcu s tým, že prípadné nespotrebované kredity prevádzkovateľ portálu Postupto.sk predajcovi neprepláca
 

Notári

Notári oboznámený s problematikou, ktorí sú Vám pripravení pomôcť s náležitosťami okolo leasingov (úverov)...

 

Prečo je to výhodné?

Pre toho, kto hľadá auto za dobú cenu to môže byť celkom výhodný obchod, samozrejme pri dodržaní správneho postupu ...

 

Ako to funguje?

Postúpenie leasingovej zmluvy je v podstate trojstranný zmluvný vzťah, ktorého sa zúčastňuje leasingová spoločnosť...

 

Ponuka partnerstva

Našim partnerom sa môže stať každý, komu sa páčia naše pokytované služby a ich rozsah...