O nás

     Dovoľte nám aby sme Vám predstavili webový portál postupto.sk  ktorý vám slúži ako verná nápomocoblasti inzerovania vášhonepotrebného alebo zaťažujúceho leasingovaného (úverovaného) predmetu. Či už z dôvodu výmeny za iného, alebo jednoducho z ekonomicky destabilizujúcich, zaťažujúcich dôvodov sa snažíte zbaviť, Vám ochotne poslúži naša internetová stránka

     Leasingové spoločnosti umožňujú svojim klientom, aby si v prípade ak nie schopní alebo nemajú záujem splácať leasingové splátky, našli svojho nástupcu. Celý proces postúpenia práv a prevzatia záväzkov a povinností vyplývajúcich z leasingovej (úverovej) zmluvy na tretiu osobunového leasingového nájomcu - musí byť uskutočnený v úzkej spolupráci s leasingovou spoločnosťou.

     V prvom rade aby mohlo byť postúpenie zrealizované, nájomca si musí nájsť tretiu osobu ktorá má záujem o daný leasingovaný predmet a byť nástupcom už v existujúcom právnom vzťahu. Na tento prvotný a zároveň najdôležitejší krok k vyhľadaniu respektívne zdieľaniu voľe o postúpenia leasingovaného predmetu vám jedinečne slúži táto verejná webová stránka špecializovaná na sprostredkovanie obchodu s leasingovanými predmetmi.

     V druhom rade nájomca je spravidla povinný písomne požiadať leasingovú spoločnosť o posúdenie podmienok pre udelenie súhlasu leasingovej spoločnosti s prevzatím záväzkov z leasingovej zmluvy tretím subjektom. O takýto súhlas by mal nájomca požiadať pred plánovaným dátumom postúpenia. Pre prejav veriteľa zákon síce  neustanovuje nijaké formálne náležitosti, avšak podmienky leasingových spoločností ustanovujú potrebu predloženia písomnej žiadosti nájomcu a získanie písomného súhlasu.

     Leasingová spoločnosť tak na základe žiadosti nájomcu ako aj doručených dokladov týkajúcich sa nového nájomcu preskúma jeho bonitu, ako aj splnenie ďalších podmienok (napr. či si pôvodný nájomca splnil voči leasingovej spoločnosti všetky záväzky, či bol zaplatený spracovateľský poplatok za postúpenie). Nový nájomca je po odsúhlasení leasingovou spoločnosťou povinný zabezpečiť prihlásenie vozidla na dopravnom inšpektoráte.

 

Notári

Notári oboznámený s problematikou, ktorí sú Vám pripravení pomôcť s náležitosťami okolo leasingov (úverov)...

 

Prečo je to výhodné?

Pre toho, kto hľadá auto za dobú cenu to môže byť celkom výhodný obchod, samozrejme pri dodržaní správneho postupu ...

 

Ako to funguje?

Postúpenie leasingovej zmluvy je v podstate trojstranný zmluvný vzťah, ktorého sa zúčastňuje leasingová spoločnosť...

 

Ponuka partnerstva

Našim partnerom sa môže stať každý, komu sa páčia naše pokytované služby a ich rozsah...